Міжнародні організації

Код модуля: 
МІ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
к. політ. н., Ph.D., доц. кафедри Тимків Ярополк Ігорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати сутність міжнародних організацій та їх особливості; історичну еволюцію концепцій міжнародних організацій; особливості внутрішньої структури та динаміки різних міжнародних організацій; основні аспекти аналізу місця та ролі міжнародних організацій.
  • Уміти аналізувати причини виникнення міжнародних організацій; розрізняти етапи становлення сучасної системи міжнародних організацій; оцінювати ефективність функціонування міжнародних міжурядових та неурядових організацій; визначати механізми впливу міжнародних організацій на міжнародні відносини та світову політику.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Міжнародні відносини та світова політика Ч. І та Ч. ІІ.
  • Аналіз зовнішньої політики,
  • Міжнародне публічне право
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика міжнародних організацій. Поняття та підходи до вивчення МО. Типологія МО. Членство, структура, фінансування і функції МО. Методи прийняття рішень в МО. Основні етапи становлення. Правові норми і принципи функціонування. Організація Об'єднаних Націй. Рада Європи. ОБСЄ і ОПЕК. СОТ і МВФ. ЄС i HATO.
Рекомендована література: 
  1. Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З.- Київ: Центр учбової літератури, 2007.- 440 с.
  2. Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. О.С. Кучика.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ:Знання, 2007.- 749 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська