Міжнародні інформаційні системи і технології, частина 2

Код модуля: 
МІ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 202 (кредитів ЄКТС — 5,5) аудиторні години — 90 (лекції — 46, практичні — 44)
Лектори: 
к. т. н., доц. Густі Микола Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати типи та властивості сучасних інформаційних систем і технологій, можливості їх застосування для обробки інформації, основи захисту інформації.
 • Уміти застосувати сучасні інформаційні системи і технології для автоматизації роботи пов'язаної з обробкою інформації, зокрема, працювати з сучасними інформаційними системами, застосовувати сучасні методи пошуку та аналізу інформації, представлення результатів аналізу а також захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Інформатика, прикладна інформатика, комп’ютерна обробка даних
 • кореквізит: бази даних, дизайн веб сторінок, віжуал бейсік
Зміст навчального модуля: 
Інформаційні системи: класифікація та архітектура. Комп'ютерні мережі — як основа сучасних інформаційних систем. Застосування інформаційних систем в міжнародних відносинах. Захист інформації в інформаційних системах. Інформаційні технології вводу та обробки інформації. Інформаційні технології моделювання міжнародних відносин. Технології World Wide Web, електронної пошти та системи телеконференцій. Технології безпосереднього спілкування в мережі Інтернет та віддаленого доступу до комп’ютера. Технології пошуку в мережі Інтернет.
Рекомендована література: 
 1. Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи. Підручник. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. — 458с.
 2. Коломієць В. Міжнародні інформаційні технології. Навчальний посібник. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — 216с.
 3. Батюк А., Двуліт З., Обельовська К., Огородник І., Фабрі Л. (2004) Інформаційні системи в менеджменті. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект» + «Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004.- 520с.
 4. Кузьмин А., Золотарёва Н. (2006) Поиск в Интернете. — СПб.: Наука и техника, 2006. — 160с.
 5. Федорчук А. (2001) Офис, графика, Web в Linux. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 416с.
 6. E. van Daalen, L.Dresen, M.Janssen (2002) The roles of computer models in the environmental policy life cycle // Environmental Science & Policy, N238, 2002. — P.1—11.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, опитування на лабораторних заняттях.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська, англійська