Міжнародні економічні відносини, частина 1

Код модуля: 
ММП_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Литвин І.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати закономірності функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя; тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки; інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та шляхи вдосконалення.
  • уміти використовувати отриманні знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики; аналізувати зовнішньоекономічну політику України; аналізувати проблеми та передбачати перспективи міжнародного бізнесу в Україні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Структура міжнародних економічних відносин. Функціональні взаємозв’язки у міжнародних економічних відносинах Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Міжнародна торгова політика. Міжнародна торгівля послугами. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна передача технології. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна валютно-фінансова система. Вартість валюти та валютний курс. Платіжний баланс. Міжнародні фінансові ринки. Регулювання міжнародних економічних відносин.
Рекомендована література: 
  1. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. — М.: Междунар. Отношения, 1998. — 416с.
  2. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред.А.П.Румянцева. — К.:Знання-Прес, 2003.- 447с.
  3. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) «Шляхом Європейської інтеграції»/ Авт.кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац.ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. Інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004 — 416с
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
  • підсумковий контроль (80%, диференційований залік): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська