Міжнародне публічне право, частина 2

Код модуля: 
МІ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
ст. викл. кафедри. Гачкевич Андрій Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати особливості правового регулювання галузей міжнародного публічного права, фундаментальні норми міжнародного публічного права.
  • Уміти проаналізувати поведінку субєктів міжнародного публічного права на предмет відповідності основним міжнародно-правовим принципам, передбачити розвиток політичних подій як національних, так і на міжнародній арені з огляду на характер публічно-правового міжнародного регулювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: порівняльне конституційне право, теорія держави і права, міжнародне публічне право, ч.1.
  • кореквізит: міжнародне приватне право, міжнародне інформаційне право
Зміст навчального модуля: 
Право міжнародних договорів. Міжнародні організації. Територія у міжнародному праві. Вирішення міжнародних спорів. Право зовнішніх зносин. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та космічне право. Права людини та міжнародне право. Міжнародно-правові питання громадянства. Міжнародне економічне право. Право міжнародної безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.
Рекомендована література: 
  1. Баймуратов М.А. Международное публичное право : Учебник. — К. : Истина, 2004.
  2. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. — М. : Издательство БЕК, 1998.
  3. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська