Міжнародне публічне право, частина 1

Код модуля: 
МІ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
ст. викл. кафедри Гачкевич Андрій Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати основні поняття теорії міжнародного публічного права, особливості дії його норм та співвідношення з внтурішньодержавним правом.
  • Уміти орієнтуватись у реаліях сучасних міжнародних відносин, відслідковувати вплив міжнародного публічного права на події, які відбуваються у світі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: порівняльне конституційне право, теорія держави і права.
  • кореквізит: міжнародне публічне право, ч.2, міжнародне приватне право, міжнародне інформаційне право.
Зміст навчального модуля: 
Поняття та характерні риси міжнародного публічного права. Джерела міжнародного публічного права. Основні принципи міжнародного публічного права. Суб'єкти міжнародного публічного права. Відповідальність у міжнародному публічному праві.
Рекомендована література: 
  1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2002.
  2. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. — К., 2000.
  3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. — М.: Издательство БЕК, 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська