Міжнародне приватне право

Код модуля: 
МІ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
ст. викл. кафедри. Гачкевич Андрій Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати теоретичні основи міжнародного приватного права, загальні засади регулювання відносин, що становлять предмет міжнародного приватного права, фундаменталньі колізійні норми.
  • Уміти відрізняти приватноправові відносини з іноземним елементом від інших відносин, визначати право, що підлягає застосуванню до міжнародних неміждержавних відносин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: теорія держави і права, міжнародне публічне право, ч.1, міжнародне публічне право, ч.2.
  • кореквізит: інтелектуальна власність, міжнародне інформаційне право
Зміст навчального модуля: 
Вступ до міжнародного приватного права. Поняття міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного права. Норми міжнародного приватного права. Суб’єкти міжнародного првиватного права. Особливості застосування іноземного права. Право власності та іноземні інвестиції у міжнародному приватному праві. Міжнародно-правова система інтелектуальної власності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні перевезення. Розрахунки по зовнішньоекономічних операціях. Деліткні зобов’язання. Шлюбно-сімейні відносини з іноземним елементом. Спадкування у міжнародному приватному праві. Трудові відносини з іноземним елементом. Міжнародний цивільний процес
Рекомендована література: 
  1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 2-х т. — М., 2000.
  2. Богуславский М.М. Международное частное право : Учебник для студентов вузов. — М. : Юристь, 1999.
  3. Фединяк Л.С., Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право : Підручник. — К.: Атіка, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська