Міжнародна конкуренція

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — (лекції — 32, сам. роб. — 56)
Лектори: 
к.е.н., доц. Данилович-Кропивницька М.Л., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
знати і вміти:
 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних аспектах досягнення конкурентоспроможності України на міжнародних ринках;
 • прогнозувати ситуацію на ринку щодо забезпечення належної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств при реалізації ними стратегії виходу на міжнародні ринки;
 • аналізувати стан і динаміку діяльності конкурентів в міжнародному масштабі;
 • формулювати конкурентну стратегію національного товаровиробника.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Державне регулювання економіки
 • кореквізити: Конкуренція та конкурентоспроможність національного виробника
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи міжнародних конкурентних відносин. Еволюційний розвиток та існуючі підходи до розуміння конкурентоспроможності. Теорії міжнародної торгівлі. Глобалізація, її чинники та основні елементи. Рівні глобалізації та етапи розвитку компаній. Міжнародний бізнес та зовнішньоекономічна політика. Формування конкурентоспроможності країн з перехідною економікою та взаємодія України з міжнародними організаціями. Транснаціоналізація та діяльність транснаціональних компаній. Транснаціональні стратегічні альянси. Міжнародна конкурентоспроможність країни, галузі, підприємства. Галузеві форми міжнародної конкуренції. Кластери. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країн світу. Формування конкурентних переваг України на основі існуючих факторів національної конкурентоспроможності та інноваційної моделі розвитку. Перспективи формування стійких переваг України у міжнародній конкурентній боротьбі на основі розвитку зовнішньоекономічних відносин та створення ТНК.
Рекомендована література: 
 1. Управлiння мiжнародною конкурентоспроможнiстю пiдприємства (органiзацiї). — Навч. посiбник / За ред. І.Ю. Сiваченка. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 186 с.
 2. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 200 с.
 3. Кузьмiн О.С., Горбаль Н.І. Управлiння мiжнародною конкурентоспроможнiстю пiдприємства (органiзацiї). — Львiв: Вид-во Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка», 2004. — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська