Міжнародна інформація

Код модуля: 
МІ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 142 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 96 (лекції — 32, практичні — 64)
Лектори: 
канд.політ.наук. доц. кафедри Крап Андрій Павлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати методологічний інструментарій міжнародної інформацій, методи введення міжнародного бізнесу, теоретичні основи інформаційної аналітики, основні засади здіснення міжнародної інформаційної політики держави, методи здійснення інформаційної політики міжнародних організацій, правила інфоетики, практики інформаційно-комунікативного менеджменту
 • Уміти прогнозувати динаміку міжнародних відносин за допомогою міжнародної інформації, створювати позитивний міжнародний імідж фірми, держави, аналізувати інформаційні міжнародні інформаційні процеси, створювати інформаційно – аналітичні довідки про зовнішню політику України та інших держав.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Основи міжнародних інформаційних відносин.
 • вступ до спеціальності,
 • міжнародне публічне право,
 • міжнародне приватне право
. кореквізит:
 • міжнародні інформаційні системи і технології,
 • футурологія,
 • інформаційні війни.
Зміст навчального модуля: 
Поняття та роль інформації у сучасних міжнародних відносинах. Теорії та концепції інформаційного суспільства. Загальна характеристика міжнародних Інформаційних відносин Фундаментальні поняття міжнародної інформації. Правові основи міжнародної інформації. Поняття інформаційної політики Інформаційна політика України. Інформаційна політика Ради Європи. Інформаційна політика ЮНЕСКО. Інформаційна політика Європейського союзу. Основи Міжнародного інформаційного бізнесу,Електронна комерція. Основні моделі та принципи.Особливості формування в Україні. Електронне урядування. Основні моделі та принципи. Особливості формування в Україні Поняття інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету.
Рекомендована література: 
 1. Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи. Підручник. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. — 458с.
 2. Коломієць В. Міжнародні інформаційні технології. Навчальний посібник. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — 216с.
 3. Кудрявцева С.П. Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.:Видавничий Дім «Слово», 2005.— 400с.
 4. Національна безпека України 1994-1996рр.:Наукові доповіді НІСД/ Редкол.: Бєлов О. Ф. (голова) та інш. —(Сер. «Загальноінститутські доповіді»). —К: НІСД, 1997. — 200 с.
 5. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: Навчальний посіб.- К.: Знання, 2006.-663 с
.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, опитування на лабораторних заняттях.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська, англійська