Міжнародна економіка

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Босак А.О.
Результати навчання: 
  • знати: закономірності функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя; тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки;
  • вміти: використовувати отримані знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики; аналізувати зовнішньоекономічну політику України; аналізувати проблеми та передбачати перспективи міжнародного бізнесу в Україні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Менеджмент і маркетинг
  • кореквізит: Мікроекономіка і макроекономіка
Зміст навчального модуля: 
Предмет та структура міжнародної економіки. Функціональні взаємозв’язки у міжнародній економіці. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Міжнародна торгова політика та її інструменти. Економічна роль тарифів і нетарифних обмежень. Міжнародна торгівля послугами. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна передача технології. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна валютно-фінансова система. Вартість валюти та валютний курс. Теорії валютного курсу. Платіжний баланс. Регулювання міжнародної економіки.
Рекомендована література: 
  1. Босак А.О. Міжнародна економіка: конспект лекцій для студентів Інституту економіки і менеджменту напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, О.С.Скибінський, Л.І.Чернобай. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 156 с.
  2. Босак А.О. Міжнародна економіка: теоретичні та прикладні аспекти: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю.Григор’єв, Л.І.Чернобай, О.С.Скибінський. — Львів : Міські інформаційні системи, 2015. — 180 с.
  3. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як. — Львів : «Магнолія 2006», 2014. — 512 с.
  4. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошевич. — К. : Знання, 2013. — 454 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
  • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська