Містобудівне законодавство

Код модуля: 
МБ_6030_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 30 ( кредитів ЄКТС — 1),
аудиторні години — 18 (лекції — 18)

Лектори: 

к. арх., доц. Черняк Ігор Якович

Результати навчання: 

В результаті вивчення модуля студент повинен знати:

 • Роль і місце архітектурної діяльності у контексті сучасного містобудівного права;
 • Правові концепції державного управління інвестиційними проце¬сами в Україні;
 • Правові проблеми планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні. Правове регулювання плануван¬ня, забудови та іншого використання територій.
 • Правові питання організації архітектурної діяльності в Украї¬ні .
 • Основні положення сучасного містобудівного законодавства;
 • Права і обов’язки суб’єктів архітектурної діяльності та голо¬вні положення авторського права на твори архітектури.
 • Правове регулювання використання природних ресурсів у архіте¬ктурі та містобудуванні.
 • Правові концепції сталого розвитку населених пунктів України.
 • Загальні концепції державного контролю у сфері архітектури та містобудування.
 • Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • Здійснювати архітектурну та містобудівну діяльність з враху¬ванням сучасних вимог містобудівного права;
 • Організовувати та здійснювати архітектурну та містобудівну діяльність на основі чинних законодавчих та нормативних актів.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: історія містобудування, основи містобудування
 • кореквізити: основи районного планування та урбоекології

Зміст навчального модуля: 

Сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері архітектури та місто¬будування з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

Рекомендована література: 

 1. Земельний Кодекс України
 2. Водний Кодекс України
 3. Цивільний Кодекс України.
 4. Кримінальний Кодекс України.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 6. Закон України про місцеві Ради народних депутатів місцеве самов¬рядування.
 7. Закон України про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування
 8. Закон України про планування та забудову територій Закон України про архітектурну діяльність
 9. Закон України про основи містобудування
 10. Закон України про державне прогнозування та розроблення програм соціального та економічного розвитку України.
 11. Закон про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенно¬го і природного характеру.
 12. Закон України про охорону культурної спадщини.. Закон України про охорону атмосферного повітря.. Закон України про охорону природного середовища.. Закон України про статус гірських населених пунктів.. Закон України про авторське право та суміжні права.. Закон України про Генеральну схему планування території України.. Закон України про підприємництво
 13. Закон України про плату за землю
 14. Закон України про прокуратуру. 1991
 15. Закон України про власність.
 16. Закон України про інвестиційну діяльність. Закон України про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ на організацій за правопорушення у сфері містобудування. 1994
 17. Закон України про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу Укра¬їни.1994

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль (10%), підсумковий контроль (90%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська