Міські вулиці тадороги

Код модуля: 
АШ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.: лекції — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Собко Ю. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з загальними відомостями про проектування міських вулиць і доріг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геодезія»,
  • «Планування міст і траспорт».
Зміст навчального модуля: 
Загальна організація території міст і їх вулично-дорожня мережа. Класифікація міських вулиць і доріг. Елементи вулиць і їх розташування в поперечному профілі. Пропускна здатність вулиць. Особливості проектування міських вулиць. Пересічення вулиць і доріг, переїзди, примикання, майдани. Горизонтальне та вертикальне планування вулиць і майданів. Принципи розміщення підземних комунікацій. Організація водовідведення з вулиць та площ. Конструювання і розрахунки дорожніх одягів міських вулиць.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. Підручник у 2 ч. Ч. ІІ. Під ред. О. А. Білятинського. — К.: Вища школа, 1997.
  2. Великанов Д. П. Эксплуатационные качества автомобилей. — М.: Автотрансиздат, 1962.
  3. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83) Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. — М.:, 1988. — 26 с.
  4. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських вулиць.
  5. Мітін Н. А. Таблиці для розбивки горизонтальних та вертикальних кругових кривих і заокруглень з перехідними кривими на автомобільних дорогах. — М.: Недра, 1961. — 470 с.
  6. Инструкция по изысканиям и проектированию реконструкции автомобильных дорог. М. изд ГПИ Союздорпроект, 1959. 100 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська