Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6074_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Совин Ярослав Романович
Результати навчання: 
 • знати архітектуру, периферійні модулі та систему команд однокристальних мікроконтролерів сімейства AVR фірми ATMEL; основні етапи проектування та відладки технічних та програмних засобів мікропроцесорних пристроїв;
 • вміти розробляти і проектувати центральний процесор та засоби, що забезпечують роботу процесора в різних режимах, проектувати інтерфейсні засоби для узгодження зовнішніх пристроїв з центральним процесором та мікроконтролером.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні мови та програмування,
 • Бази даних та знань
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови елементів мікропроцесора; класифікація і алгоритми виконання основних команд мікропроцесора; прийоми програмування лінійних, розгалужених та циклічних процесів; основи роботи мікропроцесора з зовнішніми пристроями; програмні й апаратні засоби для перевірки працездатності засобів захисту інформації.
Рекомендована література: 
 1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря; За ред. Т. О. Терещенко. — К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка»; «Кондор», 2004. — 440 с.
 2. Основы микропроцессорной техники. Курс лекций. Учебное пособие / Новиков Ю. В., Скоробогатов П. К. — М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 2004. — 440 с.
 3. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. — К.: Техніка, 1989 — 312 с.
 4. Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных систем: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1987. — 512 с.
 5. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы «ATMEL». — М. Издательский дом «Додэка-ХХI», 2002. — 288 с.
 6. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы ATMEL. — М. Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): розрахункова робота, усне опитування, захист звітів з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70 %), екзамен
 • Підсумковий контроль (100 %), курсова робота
Мова навчання: 
українська