Мікропроцесори в радіоелектронних пристроях та системах

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість кредитів ЄКТС: 1,5 кредитів
Лектори: 
д.т.н., доц. Шаповалов Юрій Іванович
Результати навчання: 
  • знати методи проектування РТС на базі МП, критерії розбиття процесу проектування РТС на проектування апаратної та програмної частин;
  • вміти вдало вибрати мікропроцесорний комплект чи мікроконтролер та мови програмування;
  • вміти проектувати апаратну та програмну частини МПС, яке є складовою частиною РТС;
  • вміти відлагодити роботу МПС у комплексі апаратної та програмної частин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Цифрові пристрої та мікропроцесори»
Зміст навчального модуля: 
Склад МК-51, функціонування МК-51, програмування МК-51, основні типові підпрограми для МК-51, використання МК-51 у РТС, програмування МК-51 на Асемблері. Використання спеціалізованих МК у системах обробки аудіо та відео сигналів. Основи архітектури та функціонування сучасних мікроконтролерів.
Рекомендована література: 
  1. Лихтциндер В.М. и др. «Микропроцессоры в радиотехнических системах». — К.: Вища школа, 1990.
  2. Фрунзе А. «Микроконтролеры — это просто», том 1, том 2, том 3, 2002 г.
  3. Методичні вказівки, розроблені на кафедрі РЕПС.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%), письмові звіти, усне опитування та розв’язування задач на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль (50 %): семестровий екзамен.
Мова навчання: 
українська