Мікропроцесори та системи на їх основі

Код модуля: 
ЕП_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович д.т.н., проф. Голяка Роман Любомирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи функціонування та параметри мікро-електронних мікропроцесорних сенсорів та актуаторів;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування та застосування мікроелектронних мікропроцесорних сенсорів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізичні основи електронної техніки,
  • кореквізити: Технологічні основи електронної техніки
Зміст навчального модуля: 
Фізичні та технологічні основи мікроелектронних сенсорів, принципи вимірювального перетворення та їх реалізація на основі твердотільної електроніки, сенсори фізичних та біохімічних величин, мікропроцесорні сенсорні системи, вторинні сигнальні перетворювачі, інтерфейси, інтелектуальні сенсори.
Рекомендована література: 
  1. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. В трьох томах / за ред. Готри З. — Львів: Вид. Ліга-Прес. Том 1— 2002, Том 2 — 2003, Том 3 — 2006 р.
  2. Мікроелектронні сенсори вологості: Науково — навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський Я., Прошак В., Прошак Д. за редакцією З.Ю. Готри. — Львів: Ліга—Прес, 2007. — 420 с.
  3. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля. За ред. Готри З.Ю. / Большакова І.А., Гладун М.Р., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Потенцкі Є., Сопільник Л.І. -Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 412 с.
  4. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв / за ред. Готри З., Голяки Р. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 1999. −364с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська, англійська