Мікропроцесорні засоби мехатроніки

Код модуля: 
ПТМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Вельган Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні типи мікроконтролерів область застосування та їх характеристики, основні типи магістралей та принципи організації обміну в магістралях, організацію систем вводу виводу, організацію запам’ятовуючих пристроїв, принципи застосування мікропроцесорних систем в мехатроніці, програмування на Асемблері.
  • уміти вибрати мікроконтролер для вирішення конкретної задачі, застосовувати мікроконтролери в простих мехатронних системах, написати програмний модуль на Асемблері.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: вища математика, основи електротехніки
  • кореквізити: елементи електронних пристроїв, основи електронної схемотехніки, програмне забезпечення мехатронних засобів
Зміст навчального модуля: 
Ознайомити студента з принципами побудови систем на основі засобів мікропроцесорної техніки, основними типами процесорів і системою їх команд, основними типами систем обміну інформацією, технологією створення програмного забезпечення мікропроцесорних систем та особливостями застосування мікропроцесорних засобів у мехатроніці.
Рекомендована література: 
  1. В.Г.Артюхов, А.А.Будняк, В.Ю.Лапій Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. — К: Техніка, 1988. — 263с.
  2. С.Д.Погорілий, Т.Ф.Слободянюк Программное обеспечение микропроцессорных систем. — К: Техніка, 1989. — 301с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська