Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Код модуля: 
АТХП_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 ( кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 84 (лекції — 56, лаб. роб. — 28)
Лектори: 
ст. викладач Кріль Олександр Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи побудови та функціонування сучасних програмних та мікропроцесорних пристроїв, регуляторів та приладів та інших типових мікропроцесорних засобів автоматизації;
  • уміти вибирати МПЗА для реалізації заданих алгоритмів регулювання та керування; створювати програмне забезпечення для серійних МПЗА.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Технічні засоби автоматизації, Виконавчі механізми та регулюючі органи, Мікропроцесорна техніка;
  • кореквізити: Технологічні вимірювання і прилади, Основи автоматики і автоматизації, Теорія автоматичного керування.
Зміст навчального модуля: 
Цифрове керування технологічними об’єктами. Переваги застосування систем централізованого керування. Програмно керована обробка даних в ЦОМ.. Принципи програмної реалізації регуляторів. Програмовані регулятори «SIEMENS» та інших виробників. Частотно-керований перетворювач, як локальний регулятор систем автоматизації. Регулюючі мiкроконтролери «РЕМIКОНТ». Малоканальний мiкроконтролер «РЕМIКОНТ-130». Функціональний склад i структура. Бібліотека алгоритмів основи побудови алгоритмів роботи. Контролери та комплекси провідних виробників світу. Гама контролерів концерну «Schneider Electric». Сучасні мови програмування контролерів. Приклади на базі контролерів концерну «Schneider Electric». Побудова схем АСКТП з використанням різних мікропроцесорних засобів автоматизації.
Рекомендована література: 
  1. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регу лирования: Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; Под редакцией А.С.Клюева. - М.; Энергоиздат, 1991р., 368 с.
  2. Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства, лабораторные работы - М.: Химия,1988. 288 с.
  3. Балакирев В.С. Технические средства автоматизации химических производств: Справочник. -М.:Химия, 1991. - 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська