Мікропроцесорні системи

Код модуля: 
EOM_6035_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, лабораторні — 28)
Лектори: 
к.т.н., доцент Пуйда Володимир Якович
Результати навчання: 
в результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати архiтектуру основних мiкропроцесорних сiмейств, теоретичнi основи використання мiкропроцесорної технiки в обчислювальних та керуючих пристроях;
 • вміти використовувати типові засоби проектування та налагодження мікропроцесорних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: Архітектура комп’ютерів
Зміст навчального модуля: 
 • Архітектура мікропроцесорних компонентів.
 • Проектування мікро-ЕОМ. Мікроконтролери в мiкропроцесорних системах.
 • Проектування модуля пам"ятi мiкро-ЕОМ на базi м/сх RAM та FLASH.
 • Органiзацiя вводу-виводу в мiкропроцесорних системах. Сигнальні процесори
 • (DSP) в мiкропроцесорних системах. Методи та засоби налагодження
 • мікропроцесорних систем.
Рекомендована література: 
 1. В.М.Локазюк. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах. Видавн.центр «Академік», Київ 2005.
 2. MicroConverter, 12-Bit ADCs and DACs with Embedded 62 kBytes Flash MCU of Analog Devices, Inc.;
 3. DSP56800E 16-Bit Digital Signal Processor Core. Reference Manual;
 4. 56F8300. Peripheral User Manual.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%) — письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%) — екзамен:
 • тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська