Мікропроцесорні системи

Код модуля: 
EOM_6035_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, лабораторні — 28)
Лектори: 
к.т.н., доц. Пуйда Володимир Якович
Результати навчання: 
  • знати архітектуру основних мікропроцесорних сімейств, теоретичні основи використання мікропроцесорної техніки в обчислювальних та керуючих пристроях;
  • вміти використовувати типові засоби проектування та налагодження мікропроцесорних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Архітектура комп’ютерів
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Проектування мікро-ЕОМ. Мікроконтролери в мікропроцесорних системах. Проектування модуля пам'яті мiкро-ЕОМ на базі м/сх RAM та FLASH. Організація вводу-виводу в мікропроцесорних системах. Сигнальні процесори (DSP) в мікропроцесорних системах. Методи та засоби налагодження мікропроцесорних систем.
Рекомендована література: 
  1. В.М.Локазюк. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах. — Видавн.центр «Академік», Київ 2005.
  2. MicroConverter, 12-Bit ADCs and DACs with Embedded 62 kBytes Flash MCU of Analog Devices, Inc.;
  3. DSP56800E 16-Bit Digital Signal Processor Core. Reference Manual;
  4. 56F8300. Peripheral User Manual.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%) — письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
  • підсумковий контроль (70%) — екзамен: тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська