Мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
ЕАП_6077_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЕСTS — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 32, практ. зан. — )
Лектори: 
д.т.н., проф., Паранчук Ярослав Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати функціональні можливості мікропроцесорної техніки; математичні та логічні основи дискретних пристроїв, системи числення, елементи та вузли цифрової техніки, структуру, будову та програмування мікропроцесорів, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачів, давачі електричних і технологічних координат та інші апаратні засоби для вводу/виводу аналогової і дискретної інформації в мікропроцесорних пристроях з метою використання їх в системах програмно-апаратного керування режимами технологічних комплексів, промислових установок та пристроїв електропобутової техніки.
  • уміти: проектувати, налагоджувати та ремонтувати системи мікропроцесорного керуван­ня електромеханічними пристроями та системами автоматизації технологічних процесів і об’єктів, виконувати програмну реалізацію алгоритмів керування їх режимами
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: електроніка та мікросхемотехніка, вища математика, Фізика;
  • кореквізити: електропобутова техніка, автоматичні системи керування електропобутовою технікою, сучасні технології та конструкції електропобутової техніки.
Зміст навчального модуля: 
Арифметичні та логічні основи цифрових обчислювальних пристроїв. Основні поняття алгебри логіки. Двійкові змінні і функції. Основні закони алгебри логіки. Перетворення логіч­них виразів. Елементи та вузли цифрових пристроїв. Організація, структура, принципи робо­ти та виконання команд мікропроцесорів (МП). Програмування цифрових пристроїв. Органі­зація обміну та опрацювання інформації в мікропроцесорних системах (МПС). Мікропроце­сорні програмовані контролери. Мікропроцесорне керування електромеханічними система­ми та технологічними процесами. Апаратні засоби мікропроцесорних систем програмного ке­рування. Програмно-апаратне перетворення сигналів в МП системах автоматичного керуван­ня. Математичні моделі, алгоритми та програмна реалізація П-, І-, Д-, ПІ- та ПІД-регуляторів
Рекомендована література: 
  1. Костинюк Л.Д., Паранчук Я.С. Мікропроцесорні засоби та системи: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 200 с.
  2. Г.Олссон, Д. Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001.— 557 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%): контрольні заходи, екзамен
Мова навчання: 
українська