Мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
АТХП_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Лесовой Леонід Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: перевід чисел із однієї системи числення в іншу, закони булевої алгебри, електронні елементи цифрової та мікропроцесорної техніки, будову і команди мікроконтролерів мікроконтролерів серії 8х51 та РІС18, будову запам’ятовуючих пристроїв, аналогово-цифрових перетворювачів та цифро аналогових перетворювачів та способи під'єднання їх до мікроконтролерів, мінімізацію комбінаційних та послідовних цифрових пристроїв; складати електричні схеми цифрових та мікропроцесорних пристроїв; програмувати на мові асемблер програми для мікроконтролерів серії 8х51 та РІС18;
  • уміти застосовувати набуті знання в практиці для створення мікропроцесорних пристроїв для вимірювання фізичних величин непрямим методом
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Алгоритмізація і програмування, Електричні вимірювання, Електроніка і мікросхемотехніка
  • кореквізити: Програмування систем реального часу
Зміст навчального модуля: 
Перевід чисел із однієї системи числення в іншу. Елементи математичного апарату цифрової техніки. Загальна структурна схема та основні вузли мікропроцесорних систем. Технічні характеристики, система переривань, таймери/лічильники, універсальний асинхронний приймач–передавач та програмне забезпечення мікроконтролера сімейства 8х51 та РІС18. Технічні характеристики запам'ятовуючих пристроїв, аналогово-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів. Комбінаційні та послідовні цифрові пристрої. Етапи синтезу комбінаційних та послідовних цифрових пристроїв. Способи під'єднання зовнішніх пристроїв вводу-виводу до мікроконтролерів.
Рекомендована література: 
  1. Цифрова техніка: Навчальний посібник /Б.Є. Рицар. — Київ: УМК ВО, 1991. — 372с.
  2. Стрепко І.Т., Тимченко О.В., Дурняк Б.В. Проектування систем на однокристальних мікро—ЕОМ. — К.: Фенікс, 1998. —266с.
  3. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все,что вам необходимо знать. — М: Додэка-XXI, 2008. — 656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, курсовий проенкт, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська