Мікрокомп’ютерні вузли мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 72 (лекції — 36, практичні — 18, лабораторні — 18)
Лектори: 
д.т.н., професор Івахів Орест Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати сучасну елементну базу та її застосування; будову і принцип роботи однокристальних мікрокомп’ютерів, що застосовуються у мехатронних засобах.
 • вміти розрізняти та розуміти призначення їх основних елементів контролерів мехатронних засобів, застосовувати комп’ютерну техніку при проектуванні основних вузлів контролерів мехатронних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фізика (розділ «Електрика»),
 • Загальна електротехніка,
 • Основи інформатики,
 • Програмне забезпечення мехатронних засобів,
 • Мікропроцесори в мехатронних засобах;
кореквізити:
 • Електромеханічні та оптико-механічні вузли мехатроніки,
 • Конструювання мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Архітектурні розвязки однокристальних мікропроцесорів, мови та програмні засоби аналогових мікропроцесорів, cпеціалізовані модулі архітектури мікросистем, aналогово-цифрове перетворення в мікросистемах, cигнальні процесори DSP.
Рекомендована література: 
 1. Однокристальные микро ЭВМ. -М.: МИКАП,1994, — 400 с.
 2. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. — Б — ка инженера. −2-е изд., перераб. и доп. -К..: Тэхника, 1989. — 312 с.
 3. Мячев А.А., Степанов В.Н. Персональные ЭВМ и микро ЭВМ. Основы организации: Справочник/ Под. ред. А.А. Мячева. -М.: Радио и связь,1991. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, курсовий проект, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська