Мікроекономіка і макроекономіка

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 (кредитів ЄКТС — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)
Лектори: 
к.е.н., доц. Адамик В.В.
Результати навчання: 
 • знати: основні теорії поведінки споживача, методику визначення витрат і результатів виробництва, особливості функціонування монопольного ринку та олігополії, макроекономічні показники в системі національних розрахунків, мікроекономічну модель підприємства, зміст категорій «сукупний попит» і «сукупна пропозиція», «споживання», «заощадження», «інвестиції», «економічне зростання», цілі та інструментарій монетарної, фіскальної та зовнішньоекономічної політики;
 • вміти: аналізувати попит, пропозицію та визначати ринкову рівновагу, виявляти основні ефекти виробництва, досліджувати ринок на предмет типу конкуренції, аналізувати основні макроекономічні показники країни, формувати управлінські рішення та рекомендації з удосконалення різних видів макроекономічної політики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: Економічна теорія
 • Кореквізити: економіка підприємств, міжнародна економіка.
Зміст навчального модуля: 
Теорія поведінки споживача. Аналіз попиту, пропонування та ринкової рівноваги. Мікроекономічна модель підприємства. Витрати і результати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополія. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків. Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція. Сукупний попит і сукупне пропонування. Споживання, заощадження та інвестиції. Моделі макроекономічної рівноваги. Монетарна та фіскальна макроекономічна політика. Зовнішньоекономічна політика. Економічне зростання.
Рекомендована література: 
 1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — 2-ге вид., випр. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина К., 2013. — 615 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П Островерха. — Кн. 2: Мікроекономіка. — 4-те., випр. і доп. — К: Знання, 2013. — 437 с.
 3. Мельникова В. І., Климова Н. І. Макроекономіка: Навчальний посібник. — 2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 400 с.
 4. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 3-те, стереотипне. — К.: Либідь, 2005. — 616 c.
 5. Сгеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — Київ: Фірма «УНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. — 221 с.. Савченко А. Г. Макроекономіка. Підручник. — 2-ге вид., без зміни. — К.: КНЕУ, 2007. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): усне опитування, самостійна робота;
 • підсумковий контроль (70%, іспит): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Мова навчання: 
українська