Мікроекономіка

Код модуля: 
ТПЕ_6049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції- 16, практичних — 16 ), сам. робота — 28.
Лектори: 
к. е. н., доцент Скорик Г. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати загальні закономірності поведінки фірми в різних моделях ринку;
 • знати механізм прийняття оптимальних рішень мікроекономічними системами в умовах обмеженості ресурсів;
 • уміти самостійно аналізувати діяльність фірми з метою забезпечення економічної вигоди.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: Основи економічної теорії.
Зміст навчального модуля: 
 • Аналіз попиту і пропозиції;
 • теорія поведінки споживача;
 • теорія виробництва;
 • конкурентний ринок і конкурентна пропозиція;
 • монополія і монопольна влада;
 • теорія олігополії і монополістичної конкуренції;
 • ринки факторів виробництва.
Рекомендована література: 
 1. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка, — СПб : Питер, 2002.
 2. Ястремський О.І., ГриценкоО. Т. Основи мікроекономіки. — К. Знання. 1998.
 3. Поплавська Ж., Криса О. Мікроекономіка — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (70 %).
 • Підсумковий контроль (30 %, залік).
Мова навчання: 
українська