Мікроекономіка

Код модуля: 
ТПЕ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108(кредитів ЄКТС −3) аудиторні години — 64 (лекції- 32, практ. — 32 )сам. роб. — 44
Лектори: 
к.е.н., доц. Скорик Г.І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати загальні закономірності поведінки фірми в різних моделях ринку;
 • Знати механізм прийняття оптимальних рішень мікроекономічними системами в умовах обмеженості ресурсів;
 • Уміти самостійно аналізувати діяльність фірми з метою забезпечення економічної вигоди.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: — основи економічної теорії ( політична економія)
 • кореквізити: — економіка підприємства
Зміст навчального модуля: 
 • аналіз попиту і пропозиції;
 • теорія поведінки споживача;
 • еорія виробництва;
 • конкурентний ринок і конкурентна пропозиція;
 • монополія і монопольна влада;
 • теорія олігополії і монополістичної конкуренції;
 • ринки факторів виробництва.
Рекомендована література: 
 1. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка, — СПб: Питер, 2002..
 2. Ястремський О.І., ГриценкоО.Т. Основи мікроекономіки. — К. Знання. 1998.
 3. Поплавська Ж., Криса О. Мікроекономіка — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Модульний контроль ( 70%)
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська