Мікробіологія

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — не передбачені; лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ЄКТС — 5.
Лектори: 
доц. Паляниця Л.Я.
Результати навчання: 
студент повинен знати:
 • теоретичні основи мікробіології, сучасний рівень і перспективи розвитку на Україні та за її межами; основи морфології, систематики, фізіології, генетики та екології мікроорганізмів; вплив факторів зовнішнього середовища на мікробні клітини та шляхи їх направленого регулювання, питання боротьби з мікроорганізмами, що викликають порушення технологічних процесів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • використовувати в умовах виробництва набуті знання: володіти мікробіологічною технікою, самостійно приймати технічні рішення, забезпечувати оптимізацію технологічних процесів та високу якість продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • біохімія
 • органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
 • Вступ. Предмет і задачі дисципліни. Основна характеристика мікроорганізмів. Прикладне значення мікробіології. Історичний огляд.
 • Тема: Морфологія бактерій.
 • Будова бактеріальної клітини. Морфологічні типи бактеріальних клітин (кулясті, паличкоподібні, гвинтоподібні
 • Розмноження та спороутворення в бактерій. Органи руху.
 • Класифікація бактерій. Використання бактрій.
 • Поняття про віруси та фаги. Бактеріофагія.
 • Тема: Морфологія дріжджів.
 • Будова дріжджової клітини. Ріст і розмноження дріжджів. Принципи класифікації дріджоподібних грибів.
 • Тема: Морфологія грибів.
 • Мікроміцети (мікроскопічні гриби). Особливості біологічної організації мікроміцетів. Будова міцелію та грибної клітини.
 • Ріст і способи розмноження. Класифікація грибів і характеристика окремих класів.
 • Тема: Живлення мікроорганізмів.
 • Хімічний склад клітин мікроорганізмів. Джерела вуглецю та азоту, що використовуються мікроорганізмами.
 • Фізіологія живлення.
 • Тема: Метаболізм.
 • Типи обміну речовин: конструктивний (анаболізм) та енергетичний (катаболізм). Анаеробні процеси окислення органічних сполук.
 • Бродіння та шляхи зброджування вуглеводів, їх основні продукти. Аеробне окислення органічних сполук (цикл Кребса та дихальний ланцюг). Хемосинтез і фотосинтез у мікроорганізмів.
 • Тема: Культивування та ріст мікроорганізмів.
 • Нагромаджувальні та чисті культури мікроорганізмів. Типи поживних середовищ. Способи культивування мікроорганізмів.
 • Закономірності розмноження мікроорганізмів (крива росту). Параметри росту.
 • Тема: Вплив чинників довкілля на життєдіяльність мікроорганізмів.
 • Дія фізичних чинників на мікроорганізми (температура, вологість, осмотичний тиск, променева та звукова енергії). Значення хімічних чинників (реакція рН та окисно-відновний потенціал середовища, антисептики) у мікробіології. Механізм дії біологічних чинників та специфічність дії антибіотиків.
 • Тема: Взаємозв’язок мікроорганізмів між собою та іншими організмами. Симбіоз і його види. Антагонізм, конкуренція, паразитизм та хижацтво. Використання антагонізму мікроорганізмів у промисловості та сільському господарстві.
 • Тема: Мікробіологічне одержання технічних продуктів.
 • Характеристика промислових мікроорганізмів та процесів за їх участю.
Рекомендована література: 
 1. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. — К.: НУХТ, 2004. — 471 с.
 2. Современная микробиология / Под ред. Й.Ленгемера, Г.Древса и Г.Шлегеля. В 2-х томах. — М.: Мир, 2005. — 656 с., 496 с.
 3. Яворська Г.В., Промислова мікробіологія: навчальний посібник: [для студ. вищих навчальних закладів] / Г.В.Яворська, С.П.Гудзь, С.О.Гнатуш. — Львів: Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 256 с.
 4. Капельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В., Кананихіна О.М., Кобєлєва С.М., Величко Т.О. Технічна мікробіологія / За ред. Капельянца Л.В. — Одеса: Друк, 2006. — 308 с.
 5. Елинов Н.П. Химическая микробиология. — М.: Высшая школа, 1989. — 448 с.
 6. Промышленная микробиология. Под ред. Аркадьевой З.А. — М.:Высшая школа, 1989. — 688 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%) — залік
Мова навчання: 
українська, англійська