Мікробіологія

Код модуля: 
ТБСФБ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5,5
Лектори: 
доц. Червєцова В.Г.
Результати навчання: 
формування сучасних знань про будову про- та еукаріотних мікроорганізмів, розуміння морфологічних, культуральних, фізіологічних та біохімічних особливостей мікроорганізмів; розуміння основ класифікації, генетики та екології мікроорганізмів; ознайомлення з методами мікробіологічного та санітарного контролю виробництва
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи анатомії, фізіології та діагностики людини, біохімія, біологія клітини
Зміст навчального модуля: 
Роль мікробіології в сучасній біотехнології та медицині. Загальна характеристика мікроорганізмів – еукаріотів. Дріжджі і цвілі. Будова бактеріальної клітини. Класифікація бактерій. Віруси, будова і розповсюдження. Вірусні захворювання людини. Фізіологія мікроорганізмів. Способи культивування мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. Конструктивні та енергетичні процеси у мікроорганізмів, їх взаємозв’язок. Бродіння, дихання, фотосинтез, хемосинтез. Організація генетичного апарату у про- та еукаріот. Мутації. Практичне застосування генетики мікроорганізмів. Регуляція метаболізму. Біосфера та розповсюдження мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин в природі. Взаємовідношення мікроорганізмів. Антимікробна хіміотерапія.
Рекомендована література: 
  1. Шлегель Г. Общая микробиология. — М.: Мир, 1987. — 566 с.;
  2. Гусев М.В., Минеева М.А. Микробиология. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — 375 с.;
  3. Мікробіологія : підручник:[для студ.вищ.навч.закл.] / С.П.Гудзь, С.О.Гнатуш, І.С.Білінська. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 360 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%)— звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська