Метрологія і стандартизація

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гвоздецький О. Г.
Результати навчання: 
Дати студентам необхідні знання з методів та засобів вимірювань при контролі якості будівельних матеріалів, конструкцій гідротехнічних споруд, вивчити метрологічне забезпечення виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Інженерна графіка,
 • Інженерна геодезія,
 • Теоретична механіка,
 • Технічна механіка рідини та газу.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні засади метрології. Сутність та зміст метрології. Контроль якості в галузі будівництва та водного господарства. Випробування будівельних і гідротехнічних конструкцій. Теоретичні та методичні засади стандартизації. Стандарти в галузі будівництва та водного господарства. Розробка, затвердження та впровадження стандартів. Міжнародна стандартизація. Сертифікація.
Рекомендована література: 
 1. Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2005. — 242 с.
 2. Сєдишев Є.С. Метрологія і стандартизація: Конспект лекцій. — Харків: ХДАМГ, 2008. — 84 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 20 балів, КР — 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська