Метрологія та вимірювання

Код модуля: 
ІВТ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., проф. Поліщук Євген Степанович
Результати навчання: 
 • Знати сучасний стан вимірювальної техніки, її метрологічне забезпечення, методи вимірювання фізичних величин;
 • Уміти вибирати метод вимірювання та вимірювальну апаратуру, проводити вимірювальний експеримент, оцінювати похибку результату вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • загальна електротехніка.
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка;
 • програмно-технічні засоби автоматизації, контролю і діагностики.
Зміст навчального модуля: 
Метрологія та метрологічне забезпечення, види та методи вимірювань оцінювання похибки результатів вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М,, Яцук В.О. та ін. «Метрологія та вимірювальна техніка», за ред. Є.С. Поліщука, — Львів: Бескид Біт, 2003. — 544 с.
 2. Дорожовець М.М,, Мотало В.П., Стадник Б.І, та ін. «Основи метрології та вимірювальної техніки» Т. 2. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. — 656с.
 3. Шарапов В.М., Полищук Е.С., Ишанин А.А. и др. «Датчики. Справочное пособие» Под ред. В.М. Шарапова и Е.С. Полищука. — Изд. «Брама Украина», 2008 — 1076 с.
 4. Polishchuk Ye., Leskiv M. The features of characters in the system of motivation of personтel. — Вісник Черкаського державного технологічного університету. Спецвипуск 2009, с. 183-185.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання та захист лабораторних робіт(40%), розрахункова робота (10%).
 • Теоретичний контроль: модульне тестування (50%),
 • Контрольний захід, екзамен: письмово-усна форма (50%) плюс поточний контроль (50%)
Мова навчання: 
українська