Метрологія, стандартизація та сертифікація в екології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
асист. Шибанова А.М.
Результати навчання: 
 • вміти визначити потребу в нормативних документах; працювати з каталогами та системою пошуку нормативної документації; користуватися нормативною документацією різних видів та категорій, довідковою та навчально-методичною літературою зі стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю та безпечністю продукції, процесів та послуг;
 • брати участь в управлінні технологічними процесами підприємств, а також у вдосконаленні цих процесів та створенні нових, більш ефективних, екологічно чистих технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аналітична хімія,
 • основи екології,
 • екологічна статистика.
Зміст навчального модуля: 
Загальні засади метрології, стандартизації і сертифікації. Види, методи і засоби вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. Методологічні засади вимірювання неелектричних величин. Методики аналізу навколишнього природного середовища. Метрологічне забезпечення контролювання забруднення атмосфери, якості води та ґрунту. Міжнародне співробітництво у галузі метрології. Теоретичні і методологічні основи в галузі екології стандартизації. Система стандартів охорони навколишнього середовища. Державна система стандартизації в Україні. Маркування товарів. Загальні принципи сертифікації. Сертифікація систем менеджменту якості і систем екологічного менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Бичківський Р., Столярчук П., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. — Львів. 2002.
 2. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2006. — 368 с.
 3. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. — К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000.
 4. Закон України «Про стандартизацію».
 5. Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність».
 6. Закон України «Про підтвердження відповідності».
 7. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська