Метрологія, стандартизація та сертифікація

Код модуля: 
МСС_6151_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — немає, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Ванько Володимир Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • основи загальної теорії метрології;
 • основи забезпечення єдності та метрологічного забезпечення вимірювань;
 • еталони і зразкові засоби вимірювання електричних енергетичних та неелектричних (стосовно теплотехнічних і лінійно-кутових вимірювань) величин;
 • методи опрацювання результатів вимірювань фізичних величин;
 • структуру та принципи реалізації систем якості продукції і послуг;
 • основні принципи стандартизації продукції та види нормативно-технічних документів, що регламентують виготовлення і використання продукції;
 • напрями діяльності і функції Української державної системи стандартизації та міжнародних організацій з стандартизації;
 • основи сертифікації продукції і послуг та акредитації відповідних служб.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • вища математика,
 • електричні та магнітні вимірювання,
 • теоретичні основи електротехніки;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи метрології. Вітчизняна та міжнародна стандартизація. Основи кваліметрії. Сертифікація продукції та послуг. Акредитація державних органів та організацій на право виконання робіт у задекларованій галузі.
Рекомендована література: 
 1. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М.Ванько, Т.Г.Бойко; За ред. Є.С.Поліщука. — Львів: Вид-во Бескид Біт, 2003. — 544 с.
 2. Шишкін І.Ф. Основи метрології, стандартизації і контролю якості: Навч. посібник. — М.: Вид. Стандартів, 1987. — 320 с. ( рос. ).
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ», 2001.
 4. Принципи, методи та практика міжнародної стандартизації : Довідник / Койфман Ю.І., Герус О.В., Кисельова Т.М., Северінов Ю.Д.; Під ред. Ю.І. Койфмана. Вид. ТК — 93 «Управління якістю і забезпечення якості». — К. — Л.: 1995. — 279 с.
 5. Сертифікація. Навч. посібник / Бичківський Р., Столярчук П., Сопільник Л., Друзюк В. — Л.: 2001. — 264 с.
 6. Бичківський Р. Управління якістю : Навч. посібник — Л. : 2000. — 329 с.
 7. Демидова-Панфьорова Р.М. та ін. Задачі та приклади розрахунків по електровимірювальній техніці: Навч. посібник для вузів. — М.: Енергія, 1977. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (35%): усне опитування, розрахункова робота;
 • підсумковий контроль (65%, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (30%).
Мова навчання: 
українська