Метрологія, стандартизація та сертифікація

Код модуля: 
ЕП_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ.роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати нормативні, технічні та організаційні основи метрології стандартизації та сертифікації;
  • вміти розрахувати похибки вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика
  • кореквізити: Аналогова схемотехніка
Зміст навчального модуля: 
Основи стандартизації, основи метрології, управління якістю, система сертифікації, Міжнародне співробітництво в галузі метрології, штрихове кодування.
Рекомендована література: 
  1. Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація.НУ"Львівська політехніка«, 2002. — 560 с.
  2. Бичківський Р.В., Зорій В.І., СтолярчукП.Г. Основи метрологічного забезпечення, — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999. — 190 с.
  3. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації України. Стандартизація та сумісні види діяльності. Терміни та визначення основних понять.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): практичні заняття (20%), контрольна робота (10%).
  • Підсумковий контроль (70%): модульні контролі, іспит.
Мова навчання: 
українська