Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація VI

Код модуля: 
МСС_6153_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Походило Євген Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні поняття метрології, стандартизації та сертифікації;
 • основи теорії похибок вимірювань, види та методи вимірювань;
 • метрологічне забезпечення та проведення метрологічної перевірки;
 • основні принципи та об’єкти стандартизації;
 • категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів;
 • принципи державного нагляду за дотриманням стандартів;
 • порядок організації робіт з стандартизації;
 • знати порядок проведення акредитації та вимоги до випробувальних лабораторій та органів з сертифікації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища мтематика; загальна фізика
Зміст навчального модуля: 
Різновидності фізичних величин, їх систематизація. Одиниці вимірювань фізичних величин. Види та методи вимірювань фізичних величин. Характеристики засобів вимірювання. Прилади для вимірювання лінійних та кутових розмірів. Засоби контролю та вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів. Метрологічна служба та її діяльність. Державні випробування засобів вимірювань. Основні принципи стандартизації. Поняття про одиницю допуску та квалітет точності. Система нормування шорсткості поверхонь. Сертифікація продукції та вимоги до органів сертифікації, порядок їх акредитації.
Рекомендована література: 
 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. За редакцією Р.В. Бичківського.- Львів: Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002, 406 с.
 2. Національна система стандартизації. — К.: Держспоживстандарт України, 2003.
 3. Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, Б.І.Стадник та ін. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Львів, «Бескид-Біт» , 2008.
 4. ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірюваннь. Метрологія. Терміни та визначення.
 5. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. Посібник.- Львів: Світ, 2003. — 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська