Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Код модуля: 
МСС_6152_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Гоц Наталія Євгенівна
Результати навчання: 
  • знати основні поняття метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, види та методи вимірювань, принципи та об’єкти стандартизації, основні положення державної системи сертифікації продукції;
  • уміти оцінювати точність результатів вимірювань, проводити сертифікацію продукції та акредитацію випробувальних лабораторій і органів оцінки відповідності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • ділова українська мова,
  • основи права.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Види, методи та похибки вимірювань. Типи засобів вимірювальної техніки та їх похибки. Об’єкти стандартизації. Категорії нормативних документів. Порядок створення нормативних документів та їх типи. Процедури здійснення сертифікаційних випробувань. Порядок здійснення акредитації випробувальних лабораторій та органів оцінки відповідності. Основи кваліметричної оцінки продукції. Міжнародні організації з метрології, стандартизації та сертифікації.
Рекомендована література: 
  1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. За редакцією Р.В. Бичківського. — Львів: Вид. Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002, — 406 с.
  2. Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного забезпечення, — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999.
  3. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. — К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1998. — 149 с.
  4. Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин. Під ред. Є.С. Поліщука. — Київ: «Вища школа», 1978.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік)
Мова навчання: 
українська