Метрологія , стандартизація, сертифікація та акредитація

Код модуля: 
АТХП_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, практ. — 16, лаб-16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Фединець Василь Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні теоретичні положення метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, завдання Державної і відомчої метрологічних служб, органів і служб стандартизації, сертифікації та акредитації, систему передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів, статистичні методи оцінки вимірювань і контролю якості.
  • вміти: самостійно вибирати оптимальні методи і засоби вимірювання фізичних величин та здійснювати контроль якості продукції, раціонально планувати і виконувати вимірювальний експеримент, здійснювати обробку і оцінювати похибку результатів вимірювань,вибирати оптимальні критерії ефективності при проведенні робіт з стандартизації, сертифікації та акредитації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: вища математика, теорія імовірностей і випадкових процесів, фізика
  • кореквізити: автоматизовані системи керування
Зміст навчального модуля: 
Основи метрології. Державнв метрологічна система. Державна система стандартизації України. Управління якістю продукції. Ситема сертифікації УКРСЕПРО. Штрихове кодування. Міжнародне спіробітництво в галузі метрології та стандартизації.
Рекомендована література: 
  1. Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Гамула П. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Підручник: За ред. докт. техн. наук, проф. Бичківського Р. В. —Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001 — 450 с.
  2. Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Сокільник Л. І., Друзюк В. П. Сертифікація: Посібник / За ред. докт. тєхн. наук, проф. Бичківського Р. В. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001 — 264 с.
  3. Боженко Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навчальний посібник для студентів вузів машинобудівних спеціальностей. — Львів: Світ, 2002 — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмова розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська