Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Код модуля: 
ЗХ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 56; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 24 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Олійник Л.П.
Результати навчання: 
Студенти повинні вміти визначити потребу в нормативних документах; встановити відповідність різних категорій та видів нормативних документів; визначитися з чинністю нормативних документів, їх значимістю для вирішення практичних питань та порядком використання; підібрати нормативні документи відповідно до поставленої задачі у визначеній сфері діяльності; забезпечити підбір необхідних нормативних документів і створення пакета документів для системи управління якістю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
аналітична хімія, математика, основи екології
Зміст навчального модуля: 
Державна система стандартизації України. Нормативні документи зі стандартизації. Стандартизація нормативно-технічної і управлінської документації. Хімічні стандарти. Стандартизація і екологія. Предмет і завдання метрології. Хімічна метрологія. Метрологічні аспекти хімічного аналізу. Метрологічні характеристики методів вимірювання хімічного складу речовини та їх обчислення. Управління якістю продукції. . Види контролю якості. Методи визначення показників якості. Сертифікація. Екологічна сертифікація. Акредитація.
Рекомендована література: 
  1. Бичківський Р., Столярчук П., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. -Львів. 2002.
  2. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. — К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000.
  3. Закон України «Про стандартизацію».
  4. Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність».
  5. Закон України «Про підтвердження відповідності».
  6. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська, англійська