Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Код модуля: 
ІМПФ_6084_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 135 год. (кредитів ЄКТС — 4,5 ); аудиторні заняття — 65 год. (лекційні заняття — 52 год., практичні заняття — 13 год.)
Лектори: 
канд. техн. наук, доцент Рильніков Борис Сергійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати загальні теоретичні, організаційні та правові засади розробок нормативно-технічної документації (НТД) у металургійній та машинобудівній промисловості України, основні принципи побудови НТД для вхідних та сировинних матеріалів, чорних та кольорових металів і сплавів; засади стандартизації і сертифікації методів визначення якості металів та сплавів і методів їх випробування.
 • уміти користуватися НТД України та інших країн у галузі виробництва металів та сплавів; вибирати відповідний сортамент металевих напівфабрикатів; здійснювати випробування якості металопродукції; знаходити стандартні довідкові дані про металеві матеріали; оформляти документацію на металопродукцію, що поставляється; опанувати процедуру стандартизації та сертифікації металопродукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фізика,
 • технологія виробництва матеріалів та виробів; ;
 • металознавство,
 • кольорові метали та сплави,
 • сплави з особливими властивостями,
 • обробка металів тиском,
 • ливарне виробництво.
кореквізит:
 • основи наукових досліджень,
 • діагностика та дефектоскопія виробів
Зміст навчального модуля: 
Правові та організаційно-методичні засади стандартизації металопродукції. Стандартизація і якість металопродукції. Методи контролю якості металопродукції. Стандартизація вогнетривів, феросплавів і металобрухту чорних і кольорових сплавів. Стандартизація сталей і чавунів, а також високолегованих сталей із спеціальними властивостями. Стандартизація у виробництві труб і виробів для залізничного транспорту. Стандартизація у порошковій металургії. Експертне дослідження арбітражних проб металопродукції. Принципи сертифікації металовиробів. Акредитація дослідних центрів та лабораторій. Створення сертифікатів якості для окремих видів металопродукції та металовиробів. Ознайомлення із експрес- методиками по сертифікації чорних, кольорових металів та вторинної металевої сировини
Рекомендована література: 
 1. Каталог нормативних документів. Т. 1,2. Держспоживстандарт України, 2009.
 2. Металлы. Методы механических и технологических испытаний. Издательство стандартов. М. 1972.
 3. Цветные металлы и сплавы. Классификации и технические требования. Изд-во стандартов. 1976.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
 • підсумковий контроль (70%): іспит
Мова навчання: 
українська