Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Код модуля: 
ІГД_6002_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
 • Тривалість вивчення дисципліни становить 16 тижнів.
 • Лекційні заняття — 32 год.; лабораторні заняття — 32 год.; модуль — 4 год.
 • Всього аудиторних — 64 год.; самостійна робота — 26 год. Всього — 90 год.
Лектори: 
асистент Петров С. Л.
Результати навчання: 
Засвоєння основних питань, пов’язаних з метрологічним забезпеченням геодезичного виробництва, акредитації підприємств, стандартизації та сертифікації приладів та технологій.
 • Засвоїти основні задачі метрології і структуру метрологічної служби, класифікацію та основні характеристики вимірювань, системи одиниць фізичних величин, еталони основних одиниць та їх класифікацію, передачу розміру одиниць від еталонів до взірцевих і робочих засобів вимірювань, повірочні схеми засобів геодезичних вимірювань, математичну обробку результатів вимірювань. класи точності засобів вимірювань, похибки вимірювань.
 • Вміти виконувати дослідження і повірку геодезичних приладів. визначати інструментальні похибки геодезичних приладів, виконувати обробку результатів вимірювань, проводити метрологічну атестацію геодезичних приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математична обробка геодезичних вимірювань,
 • Фізика,
 • Геодезія,
 • Геодезичні прилади.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, мету та завдання. Забезпечення єдності та точності вимірювання. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Фізичні величини. Поняття фізичних величин та їх види. Одиниці фізичних величин. Принципи побудови систем одиниць. Види систем одиниць. Державні первинні еталони основних одиниць. Засоби вимірювальної техніки. Поняття і види засобів вимірювальної техніки. Класифікація вимірювальних приладів. Основні типи геодезичних приладів. Структура та функції метрологічної служби України. Функції відомчих метрологічних служб. Похибки вимірів. Випадкові та систематичні похибки. Теорія помилок вимірів. Математична обробка виправлених результатів вимірів. Основні поняття і терміни в галузі стандартизації. Державна система стандартизації. Класифікація стандартів і нормативних документів. Сертифікація приладів. Акредитація метрологічних служб. Загальна характеристика геодезичних приладів, як засобів вимірювальної техніки. Особливості метрологічного обслуговування геодезичних приладів. Організація повірочних робіт. Метрологічні перевірки теодолітів. Метрологічні характеристики теодолітів. Склад повірочних робіт. Порядок виконання перевірок. Метрологічні перевірки нівелірів та рейок. Метрологічні характеристики нівелірів та рейок. Склад повірочних робіт. Порядок виконання перевірок. Метрологічні перевірки приладів для лінійних вимірів. Метрологічні характеристики приладів для лінійних вимірів. Склад повірочних робіт. Порядок виконання перевірок. Метрологічне забезпечення контрольно — вимірювальних приладів. Їх класифікація. Спеціалізовані контрольно — вимірювальні прилади для повірочних робіт у геодезії.
Рекомендована література: 
 1. Бурдун Г. Д., Марков Б. В. Основы метрологии. М., Изд-во стандартов., 1984.
 2. Бичківський Р., Зорій В., Столярчук П. Основи метрологічного забезпечення. Львів, ДУ «Львівська політехніка», 1999.
 3. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.
 4. ДСТУ 2682-94. Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення.
 5. ДСТУ 3215-95. Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.
 6. Спиридонов А. И., Кулагин Ю. Н., Кузмин М. В. Поверка геодезических приборов. М., «Недра», 1981.
 7. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 113/98 ВР від 11.02.1998р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання знань студентів за модульною системою.
 • Модульний контроль проводиться на 38 та 45 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська