Метрологія і стандартизація

Код модуля: 
БКМ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
72 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 0 год., лабораторні заняття — 0 год., 2 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
  • к. т. н., доц. Холод П. Ф.,
  • к. т. н., ст. викл. Крамарчук А. П.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з наукових, технічних, організаційних і правових основ метрологічного забезпечення, вміння здійснювати необхідні заходи для досягнення єдності і потрібної точності вимірювання при дослідженнях та експлуатації технічних засобів вимірювання, користуванні стандартами, будівельними нормами і правилами в галузі будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Основи системного аналізу», «Інженерна геодезія», «Нарисна геометрія».
Зміст навчального модуля: 
Державна система стандартизації в Україні. Правові основи, задачі і принципи стандартизації. Державні нормативні документи зі стандартизації, вимоги до них, їх види, позначення і гармонізація з міжнародними. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Основні стандарти державної системи вимірювань. Метрологічна служба України та її функції. Види державного метрологічного контролю. Стандартизація і стандарти в галузі будівництва. Основні нормативні документи в будівництві, їх класифікація і позначення. Основи теорії вимірювань. Види і закони розподілу випадкових похибок. Одно- і багатократні вимірювання, фактори, що на них впливають. Визначення похибок та обробка результатів вимірювань. Технічні виміри: основні методи і засоби вимірів. Сучасні види і методи вимірювання розмірів фізичних величин у галузі будівництва: лінійні, кутові, площині, об’ємні, водовитратні тощо. Основні засоби вимірювання розмірів фізичних величин, їх метрологічні характеристики.
Рекомендована література: 
  1. Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Гамула П. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 560 с.
  2. Росоха Т. Ю. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. — К.: КДТЕУ, 1988. — 98 с.
  3. Саранча Г. А. Метрологія і стандартизація: Підручник. — К.: «Либідь», 1997. — 192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 70 балів; контрольні заходи — 30 балів.
  • Поточний контроль: лекційні заняття — 30 балів, РГР — 40 балів;
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська