Методика викладання психології

Код модуля: 
ППСУ_6071_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16 ), сам. роб. — 58 год.
Лектори: 
к.пед.н., доц. Швай Р.І.
Результати навчання: 
 • знати дидактичні основи педагогічного процесу у ВШ;
 • знати організаційно-методичне забезпечення навчального процесу;
 • знати методи, прийоми, засоби та форми організації навчання студентів;
 • знати дидактичні засоби та методику їх застосування у навчальному процесі;
 • знати методика організації і проведення лекційних, семінарських, лабораторно- практичних занять;
 • уміти застосувати методи педагогічних досліджень;
 • уміти відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу; застосовувати методи, прийоми організації навчання студентів;
 • уміти здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчальних занять.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • педагогіка
Зміст навчального модуля: 
 • методика викладання як напрям педагогіки вищої, історичні аспекти, основні категорії;
 • основи дидактики вищої школи, мета, зміст та організація навчального процесу у вищій школі;
 • структура та особливості навчального процесу у вищій школі;
 • технології та методи навчання у вищій школі;
 • педагогічний контроль, форми його здійснення;
 • психолого-педагогічні засади формування особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою;
 • значення пізнавальної професійної мотивації для становлення особистості майбутнього спеціаліста;
 • особистість викладача вищого навчального закладу;
 • професійний стрес та професійне «вигорання» у педагогічній діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Бєсєдіна Л.М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: методичний посібник. — К., 2009.
 2. Кузьмінський Л.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник — К., 2011.
 3. Педагогіка вищої школи. Навч.пос./За ред. З.Курлянд. — Одеса, 2005.
 4. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. — К., 2005.
 5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. — К., 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська