Методи терапевтичної дії на організм людини

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЕСТS — 6), аудиторні години — 64 (лекції — 48, практичні заняття — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Сторчун Євген Володимирович
Результати навчання: 
 • знати основи побудови та функціонування технічних засобів терапевтичного призначення, а також механізми дії на організм людини;
 • вміти оцінювати технічний стан і ефекти дії на організм людини засобів фізіотерапії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • з анатомії та фізіології людини: будова та функціональні системи організму людини;
 • з математики: диференціальне та інтегральне числення;
 • з фізики: електричні та магнітні явища, акустичне, електромагнітне випромінювання різних діапазонів та радіоактивне випромінювання.
Кореквізит:
 • основи схемотехніки радіоелектронних виробів.
Зміст навчального модуля: 
Методологія та технічні засоби фізіотерапевтичного масажу і ультразвукової терапії. Основи та технічні засоби фізіотерапії електричним струмом. Методологічні засади та технічні засоби електростимуляційної і дефібриляційної техніки. Фізіотерапія електромагнітним полем. Прилади індуктотермії, УВЧ-терапії, мікрохвильової терапії. Світлолікування. Особливості взаємодії оптичного випромінювання з біооб’єктом. Інфрачервона терапія. Технічні засоби хромотерапії, ультрафіолетової фізіотерапії, лазеротерапії. Променева терапія. Основи взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами. Рентгенівська терапія. Гамма-терапія: «гамма-ніж», «кібер-ніж». Магнітотерапія. Вимоги електробезпеки до медичних електричних виробів терапевтичного призначення.
Рекомендована література: 
 1. Улащик В.С. Физиотерапия. — Минск: Книжній дом. 2008.
 2. Жорина Л.В., Змиевской Г.Н. Основы взаимодействия физических полей с биологическими объектами: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2006.
 3. Электронная аппаратура для стимуляции органов и тканей.// Под ред. Р.И.Утямышева и М.Враны. — М.: Энергоиздат, 1983.
 4. Москвин С.В., Буйлин В.А. Основы лазерной терапии. — Тверь: «Триада», 2006.
 5. Медицинская аппаратура \ Под.ред. Ю.Ю.Елисеева — М.: Эксмо. 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль: письмові звіти з розрахунково-графічних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль: диференційований залік
Мова навчання: 
українська