Методи та засоби захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6079_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к. т. н., доц. Пархуць Любомир Теодорович
Результати навчання: 
 • знати основні канали витоку інформації, методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу,
 • уміти користуватися технічними засобами для захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Електроніка та мікросхемотехніка,
 • Основи інформаційної безпеки.
кореквізити:
 • Проектування систем захисту інформації.
Зміст навчального модуля: 
Форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні канали витоку інформації. Пасивні та активні методи захисту інформації від витоку по технічних каналах. Екранування та заземлення технічних засобів. Фільтрація інформаційних сигналів. Просторове і лінійне зашумлення. Пасивні та активні методи і засоби мовної інформації. Звукоізоляція приміщень. Акустичне маскування. Віброакустичне маскування. Виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок. Методи і засоби захисту телефонних ліній. Методи і засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Індикатори електромагнітного поля. Радіочастотоміри. Інтерсептори. Сканерні приймачі. Аналізатори спектру. Селективні мікровольтметри. Програмно-апаратні і спеціальні комплекси контролю. Засоби контролю провідних ліній. Нелінійні локатори. Методи пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Методи контролю провідних ліній. Спеціальні перевірки виділених приміщень.
Рекомендована література: 
 1. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. — Киев: Издательство «Юниор», 2003, — 504 с.
 2. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т1 — Несанкционированное получение информации. — Киев: «Арий», 2008, — 464 с.
 3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т2 — Информационная безопасность. — Киев: «Арий», 2008, — 344 с.
 4. Максименко Г.А., Хорошко В.А.. Методы выявления, обработки и идентификции сигналов радиозакладных устройств. — Киев: ООО «ПолиграфКонсалтинг», 2004. — 317 с.
 5. Пархуць Л.Т. Методи і засоби захисту інформації. Конспект лекцій. Частина 1. «Захист інформації від витоку по технічних каналах». НУ ЛП, — Львів: 2008. — 67с. Частина 2. «Методи і засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації». НУ ЛП, — Львів: 2009. — 84с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт;
 • Модульний контроль (70%): письмовий модульний контроль 1 та 2;
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен);
 • Курсова робота (100%, залік).
Мова навчання: 
українська