Методи та засоби вимірювань неелектричних величин, частина 2

Код модуля: 
ІВТ_6111_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 16, лаборатоні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ришковський Олександр Павлович
Результати навчання: 
  • ознайомитись з різними видами первинних перетворювачів неелектричних величин, принципами їх роботи, особливостями конструктивного виконання, сферами використання,
  • ознайомитись з методами та засобами вимірювань неелектричних величин з використанням різноманітних первинних вимірювальних перетворювачів, похибками вимірювань неелектричних величин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Методи та засоби вимірювань неелектричних величин ч.1
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Електромагнітні перетворювачі. Теплові перетворювачі. Електрохемічні перетворювачі. Гальваномагнітні перетворювачі. Перетворювачі оптичного випромінювання. Методи вимірювань неелектричних величин. Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання механічних зусиль. Вимірювання парамеетрів руху твердих тіл. Вимірювання витрат. Вимірювання температури. Вимірювання хімічного складу та властивостей речовин. Вимірювання радіації.
Рекомендована література: 
  1. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. За ред. Є.С.Поліщука — Львів: Вид. «Бескид Біт». 2008. — 618 с.
  2. Є.С.Поліщук. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид. Держ. унів. «Львівська політехніка», 2000. — 360 с.
  3. Ж.Аш др. Датчики измерительніх систем. В 2-х кн. Перев. с франц. «Мир». — М. 1992. — 420 с.
  4. Hoffmann Jorg. Taschenbuch der Messtechnik. — Fachbuchverlag Leipzig. 2004. — 678 S.
  5. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункові роботи, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен — письмова форма)
Мова навчання: 
українська