Методи та засоби вимірювань неелектричних величин, частина 1

Код модуля: 
ІВТ_6109_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32 , лабораторні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ришковський Олександр Павлович
Результати навчання: 
 • ознайомитись з різними видами первинних перетворювачів неелектричних величин, принципами їх роботи, особливостями конструктивного виконання, сферами використання,
 • ознайомитись з методами та засобами вимірювань неелектричних величин з використанням різноманітних первинних вимірювальних перетворювачів, похибками вимірювань неелектричних величин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Хімія,
 • Опрацювання результатів вимірювань.
кореквізити:
 • Методи та засоби вимірювання електричних величин ч.2,
 • Електротехнічні матеріали.
Зміст навчального модуля: 
Одиниці фізичних величин. Класифікація вимірювальних перетворювачів неелектричних величин. Механічні пружні перетворювачі. Резистивні перетворювачі механічних величин. П’єзоелектричні перетворювачі. Ємнісні перетворювачі.
Рекомендована література: 
 1. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. За ред. Є.С.Поліщука — Львів: Вид. «Бескид Біт». 2008. — 618 с.
 2. Є.С.Поліщук. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид. Держ. унів. «Львівська політехніка», 2000.- 360 с.
 3. Ж.Аш др. Датчики измерительніх систем. В 2-х кн. Перев. с франц. «Мир». — М. 1992. — 420 с.
 4. Hoffmann Jorg. Taschenbuch der Messtechnik. — Fachbuchverlag Leipzig. 2004. — 678 S.
 5. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): лабораторні, контрольні, розрахункові роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (50 %, залік, — усна форма)
Мова навчання: 
українська