Методи та засоби вимірювань електричних величин, частина 1

Код модуля: 
ІВТ_6105_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. — 32)
Лектори: 
 • к.т.н., доц. Івах Роман Михайлович,
 • к.т.н., доц. Мотало Василь Петрович
Результати навчання: 
 • знати сучасні методи вимірювань електричних величин і методики їх реалізації;
 • уміти аналізувати умови проведення експерименту, вибирати метод вимірювання і необхідні засоби вимірювальної техніки, складати схему і проводити вимірювальний експеримент.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи метрології та вимірювальної техніки.
 • Фізика
кореквізити:
 • Опрацювання результатів вимірювання
 • Теорія електричних сигналів та кіл
Зміст навчального модуля: 
Вимірювання струму та напруги. Вимірювання електричного опору. Вимірювання потужності.
Рекомендована література: 
 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.1. Основи метрології. — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
 3. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин/ за ред. Є.С.Поліщука. — Київ: Вища школа.1978. — 352 с.
 4. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин/ под ред. Е.С. Полищука. — Киев: Вища школа.1984. — 359 с.
 5. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ под ред. Е.М. Душина. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 360 с.
 6. Справочник по электроизмерительным приборам/ под ред. К. К. Илюнина. — 3-е изд. — Л.. Энергоатомиздат, 1983. — 784 с.
 7. Электрические измерения: Учебн.пособие для вузов/ под ред. В. И. Малиновского. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 416 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська