Методи та засоби представлення та обробки інформації

Код модуля: 
ЕП_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф-м.н., доц. Яворський Богдан Миколайович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
  • Структуру та загальні принципи створення та експлуатації систем діагностики; математичні принципи обробки результатів досліджень в електроніці сучасне програмне забезпечення для оброки експериментальних результатів
  • Вміти: користуватися сучасним програмним забезпеченням для обробки експериментальних результатів; проводити статистичний аналіз даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Електронні системи
  • кореквізити: Сучасні інформаційно - комп’ютерні технології
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з принципами побудови елементів та електронних систем обробки даних; з математичними принципами обробки результатів досліджень в електроніці; вивчення загальних принципів побудови структури, принципів створення та експлуатації сучасних електронних систем обробки результатів досліджень; ознайомлення з сучасним програмним забезпеченням для оброки експериментальних результатів
Рекомендована література: 
  1. Макарова М.В. Електронна комерція. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.:Видавничий центр «Академія», 2002. — 272 с.
  2. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу. — К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2004. — 223 с.
  3. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. — М.:Дело, 2003. — 480 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): практичні заняття (20%), контрольна робота (10%).
  • Підсумковий контроль (70%): залік
Мова навчання: 
українська