Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем

Код модуля: 
ІСМ_8016_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лабораторні — 64)
Лектори: 
к.т.н., доц. Басюк Тарас Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • складові частини мультимедіа та способи їх використання;
 • методи подання, збереження, відтворення та обробки мультимедійних даних;
 • засоби створення та розповсюдження електронних публікацій;
 • основні можливості програм по роботі з мультимедіа інформацією;
 • представлення зображень із застосуванням растрової та векторної графіки;
 • основні формати мультимедійних файлів та сфери їх застосування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Комп’ютерна графіка,
 • Інтернет технології
Кореквізити : —
Зміст навчального модуля: 
Мультимедійні інформаційні системи: функції та задачі. Переваги мультимедійного представлення інформації. Мультимедіа продукти, основні компоненти та етапи розробки. Стандарти в галузі мультимедійних інформаційних систем (МІС). Інтегровані сервіси передачі мультимедійної інформації. Засоби опрацювання даних в МІС. Технологія 3D відображення. Сучасні проекційні технології — відеостіна (CRT-технологія, LCD-технологія, D-ILA-технологія, DLP технологія, світлодіодна технологія та лазерна технологія). Електронні дошки. Складова МІС — текст. Складова МІС — графіка. Складова МІС — звук. Складова МІС — відео. Мультимедіа мережі. стандарти функціонування.
Рекомендована література: 
 1. Борн Г. Форматы данных: графика, текст, базы данных, электронные таблицы. — К.: BHV, 2005. — 667 c.
 2. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. — К.: КНЕУ, 1998. — 224 с.
 3. Микрюков В.Ю. Информация, компьютер, информационные системы. — К.: Феникс, 2007. — 442с.
 4. Попов С.Н. Аппаратные средства мультимедиа. Видеосистема PC. — Спб.: BHV, 2010. — 400 с.
 5. Рейнбоу В. Системы мультимедиа. Энциклопедия. — Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 768 с.
 6. Энджел Й. Практическое введение в мультимедиа: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 2009. — 436 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): лабораторні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (50%), усна компонента (10%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи і методи прийняття рішень