Методи та засоби криптоаналізу

Код модуля: 
БІТ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. зан. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович
Результати навчання: 
 • Знати математичні моделі шифрів та напрямки їх класифікації; поняття й означення, що використовуються при описі властивостей шифрів та підходи до визначення їх надійності; аналітичні та статистичні методи криптоаналізу блочних симетричних шифрів; Методи криптоаналізу несиметричних алгоритмів шифрування.
 • Вміти застосовувати отримані знання для оцінки показників практичної стійкості шифрів, виявлення каналів вразливості та оцінки ступені їх загрози (виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації; розв’язувати задачі криптоаналізу засобів та систем захисту інформації; оцінювати ступінь захищеності програмних та апаратних засобів захисту інформації (виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні основи криптології,
 • криптографічні системи та протоколи,
 • прикладна криптологія.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Вивчення модуля завершує підготовку студентів до виконання службових функцій за задачами захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. Основною метою модуля є формування знань та сукупності вмінь щодо розв’язання задач аналізу й оцінки показників стійкості й надійності систем та засобів криптографічного захисту інформації, розуміння теоретичних та практичних принципів щодо впровадження криптоаналітичних атак на шифри, й виявленню каналів їх вразливості.
Рекомендована література: 
 1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. — Львів., «ВНТЛ», 1998.
 2. Нечаев В. И. Элементы криптографии. — М.: Высшая школа, 1999.
 3. К.Шеннон. Теория связи в секретных системах. В Работы по теории информации и кибернетике, стр. 333-402. — М.: Изд. Иностр. Лит., 1963.
 4. Шнайер. Прикладная криптография, 2-е издание: протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — М.: Триумф, 2002.
 5. Ященко В.В. Введение в криптологию. — Сбп.: Питер, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування під час практичних занять (10%), захист лабораторних робіт (20%)
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська