Методи приймання та обробки сигналів, частина 2

Код модуля: 
РЕПС_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 126 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 56 (лекції — 28, лабораторні роботи — 14, практичні заняття — 14).
Лектори: 
к. т. н., доцент Шклярський Володимир Іванович
Результати навчання: 
Знати:
 • особливості реалізації пристроїв приймання та обробки сигналів (ППОС) при прийманні сигналів з амплітудною, частотною та фазовою модуляцією;
 • фізичні процеси підсилення, перетворення і детектування радіосигналів;
 • принципи побудови, структури і основні характеристики ППОС різноманітного призначення.
Вміти:
 • складати структурні та принципові схеми аналогових і цифрових ППОС;
 • виконувати інженерні розрахунки основних вузлів;
 • використовувати сучасну елементну базу та засоби автоматизованого проектування при проектуванні та аналізі ППОС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: Сигнали та процеси в радіоелектронних колах, Радіовимірювання, Аналогові електронні пристрої.
 • Кореквізити: Методи генерування та формування сигналів, Основи теорії радіотехнічних систем, Радіоавтоматика.
Зміст навчального модуля: 
Детектори сигналів з кутовою модуляцією, амплітудні обмежувачі та їх основні характеристики, регулювання підсилення в ППОС, автоматичне регулювання підсилення в ППОС, цифрова система автоматичного регулювання підсилення, системи автоматичного підстроювання частоти, радіозавади і боротьба з ними, методи боротьби з імпульсними завадами, методи боротьби з флюктуційними завадами при прийманні неперервних і дискретних сигналів, проходження модульованих сигналів через лінійний тракт, особливості побудови ППОС різного призначення, особливості приймання балансно-модульованих і одно смугових сигналів.
Рекомендована література: 
 1. Пристрої приймання та обробки сигналів. Конспект лекцій з дисципліни «Методи приймання та обробки сигналів» для студентів базового напряму 6.0907 «Радіотехніка». / Уклали: М.М. Гнатчук, Р.В. Проць, В.І. Шклярський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 164 с.
 2. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов / Н.Н. Фомин, Н.Н. Буга, О.В. Головин и др. ; Под ред. Н.Н. Фомина. — М.: Радио и связь, 1996 — 512 с.
 3. Цифровые радиоприемные системы. Под ред. Жоздинского М.Н. — Радио и связь. 1990. — 262 с.
 4. Радиоприемные устройства. Под ред. Жуковского А.П. — М.: Высшая школа. 1989. — 342 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, екзамени, тестування).
Мова навчання: 
українська