Методи приймання та обробки сигналів, частина 1

Код модуля: 
РЕПС_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —144 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб — 16, практ. заняття — немає)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шклярський Володимир Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні знати:
 • особливості реалізації пристроїв приймання та обробки сигналів (ППОС) у зв’язкових, радіомовних, радіолокаційних, телевізійних, супутникових та інших РТС;
 • фізичні процеси підсилення і перетворення радіосигналів;
 • принципи побудови, структури і основні характеристики ППОС різноманітного призначення;
вміти
 • складати структурні та принципові схеми аналогових і цифрових ППОС;
 • виконувати інженерні розрахунки підсилювачів ражіочастоти та підсилювачів проміжної частоти;
 • використовувати сучасну елементну базу та засоби автоматизованого проектування при проектуванні та аналізі ППОС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: сигнали та процеси в радіоелектронних колах, радіовимірювання, аналогові електронні пристрої;
 • кореквізити: методи генерування та формування сигналів, Основи теорії радіотехнічних систем, радіоавтоматика.
Зміст навчального модуля: 
Основні характеристики ППОС, особливості побудови вхідних кіл, підсилювачі радіосигналів, нелінійні явища в резонансних підсилювачах, підсилювачі проміжної частоти, перетворювачі частоти, основні схемні рішення перетворювачів частоти, амплітудні детектори, характеристики і схемні рішення амплітудних детекторів,
Рекомендована література: 
 1. Пристрої приймання та обробки сигналів. Конспект лекцій з дисципліни «Методи приймання та обробки сигналів» для студентів базового напряму 6.0907 «Радіотехніка». / Уклали: М.М. Гнатчук, Р.В. Проць, В.І. Шклярський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 164 с.
 2. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов / Н.Н. Фомин, Н.Н. Буга, О.В. Головин и др. ; Под ред. Н.Н. Фомина. — М.: Радио и связь, 1996 — 512 с.
 3. Цифровые радиоприемные системы. Под ред. Жоздинского М.Н. — Радио и связь. 1990. — 262 с
 4. Радиоприемные устройства. Под ред. Жуковского А.П. — М.: Высшая школа. 1989.- 342 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (80%, екзамени, тестування)
Мова навчання: 
українська