Методи прийняття рішень в активних середовищах

Код модуля: 
ІСМ_8015_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 32)
Лектори: 
к.е.н., доц. Катренко Анатолій Васильович
Результати навчання: 
знати:
 • математичні моделі та методи прийняття рішень за умов пасивної та активної протидії та методологію застосування їх на практиці;
 • моделі голосування та колективного вибору;
 • ігрові моделі прийняття багатоособових рішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Математичні методи дослідження операцій
 • Кореквізити: Основи управління великими проектами
Зміст навчального модуля: 
Слабо структуровані проблеми та їх невизначеності. Нечіткі відношення. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги. Кооперативні ігри та методи їх дослідження. Позиційні ігри та інформаційні множини. Прийняття рішень шляхом голосування. Правила голосування. Аксіома Янга про поповнення. Послідовні та паралельні порівняння. Парадокси голосування. Стратегічна поведінка учасників в голосуванні. Інтерпретація колективних рішень графовими структурами. Позиційні та мажоритарні правила прийняття багатоособових рішень. Прийняття рішень за умов багатокритерійності. Методи прийняття стратегічних рішень.
Рекомендована література: 
 1. Катренко А.В. Прийняття рішень: Теорія та практика/ А.В. Катренко, В. В. Пасічник — Львів: «Новий світ-2000», 2013. — 446 с.
 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації/ А.В. Катренко — Львів: «Новий світ-2000», 2009. — 395 с.
 3. Мулен Э. Кооперативное принятяе решений: аксиомы и модели/ Э. Мулен. — М.: Мир, 1991. — 463 с.
 4. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование/ Т. Саати, К. Кернс. — М.: Радио и связь, 1991. — 253 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): контрольні роботи, реферати, усне опитування
 • Підсумковий контроль (50%, екзаменаційний контроль): тестування (30%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи і методи прийняття рішень